Les Halles de Schaerbeek
— Brussel —

Splash timer

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop, door Les Halles de Schaerbeek, van tickets voor voorstellingen en feestelijke evenementen, onder voorbehoud van de specifieke bepalingen voor bepaalde reservatieformules.

De bevestiging van de reservering door de koper en de betaling van de tickets impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. De koper is ervan op de hoogte dat bij niet-naleving van deze voorwaarden de toegang tot de zaal geweigerd zal worden zonder schadevergoeding.

TARIEVEN

De geldende tarieven zijn deze die vermeld staan in onze seizoensbrochure en op onze website halles.be op elke voorstellingspagina. Elk verzoek om verduidelijking van ons tariefbeleid ("Pay what you can") kan worden ingediend aan de avondkassa van Les Halles de Schaerbeek, via het e-mailadres billetterie@halles.be of telefonisch op het nummer 02 218 21 07.

Als je recht hebt op een verminderd tarief, kan je op elk moment worden gevraagd om een geldig bewijs van recht te tonen wanneer je je ticket afhaalt aan het bespreekbureau. Er wordt geen korting verleend nadat de betaling is verricht.


Voor online gekochte tickets wordt automatisch €0,50 aan niet-restitueerbare internetkosten in rekening gebracht.

BETALING 

- Contant
- Bancontact/Visa/Mastercard
- Via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE20 068-2455972-56 (na het verkrijgen van een bestelnummer aan de kassa).

RESERVERING EN VERKOOP

Reserveringen en verkoop zijn mogelijk : 
- Ter plaatse in de Koningsstraat Sainte-Marie 22a 1030 Schaarbeek
- Online via onze website Halles.be
- Telefonisch op 02 218 21 07
- Via e-mail naar reservation@halles.be

De reservaties moeten betaald worden op het moment van de reservatie of ten laatste binnen de vijf kalenderdagen. 
Zoniet worden de gereserveerde plaatsen automatisch vrijgegeven voor verkoop.

Betaalde tickets kunnen niet geannuleerd, uitgesteld, geruild of terugbetaald worden (met de uitzonderingen vermeld in dit document).

PLAATS VAN DE VOORSTELLING

In het kader van ons partnerschapsbeleid met de verschillende culturele instellingen in Brussel, kunnen bepaalde voorstellingen elders worden opgevoerd dan in Les Halles de Schaerbeek. 

De plaats van de voorstellingen ex situ in Les Halles de Schaerbeek wordt vermeld op de webpagina van de voorstelling op halles.be, het ticket, het e-ticket, de reservatiemail, de nieuwsbrieven en als herinnering op onze sociale netwerken. 

VALIDATIE

Je verklaart dat je deze algemene verkoopvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt geaccepteerd voordat je je bestelling afrondt. De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden, door het vakje "Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden" aan te vinken, laat u toe uw bestelling te valideren.

De bestelling van het ticket is pas bindend voor Les Halles de Schaarbeek na ontvangst van een e-mail ter bevestiging van de betaling van de transactie. Wij nodigen u bijgevolg uit om uw elektronische postbus te raadplegen.

Elke gevalideerde bestelling maakt de verkoop definitief. Elke wijziging of annulering van de aankoop is onmogelijk. In overeenstemming met het Wetboek van Economisch Recht, is de verkoop op afstand en buiten verkoopruimten niet vatbaar voor een herroepingsrecht door de koper, in het geval van een vrijetijdsbesteding waarvoor het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.
De gegevens geregistreerd door Les Halles de Schaerbeek vormen het bewijs van alle transacties met de koper. De gegevens geregistreerd door het beveiligde betalingssysteem vormen het bewijs van de financiële transacties met de koper.

WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN VOORSTELLING

Les Halles de Schaarbeek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de volgorde, duur en verdeling van de voorstelling. 

Anderzijds behoudt Schaarbeek Les Halles de Schaerbeek zich het recht voor om een voorstelling die niet kan doorgaan te annuleren indien toevallige gebeurtenissen of gevallen van overmacht hen daartoe verplichten, zoals (en zonder dat deze lijst exhaustief is) epidemieën, slecht weer, stakingen, brand, aanslagen, oorlog, waterschade, ziekte van een artiest, enz. In een dergelijk geval zullen Les Halles de Schaerbeek een andere datum voor de voorstelling voorstellen of, bij gebreke daaraan, een terugbetaling van het ticket. Terugbetalingen gebeuren enkel via overschrijving.

De aanvraag tot terugbetaling of omruiling van een ticket moet worden gericht aan de ticketdienst van Les Halles de Schaerbeek via e-mail naar billetterie@halles.be of telefonisch op het nummer 02 218 21 07 van dinsdag tot vrijdag tussen 14u en 18u.

GEBRUIK VAN HET TICKET

Tickets kunnen niet worden teruggegeven of geruild. Ze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Het ticket is alleen geldig voor de locatie, voorstelling, datum en tijd die op het ticket staan vermeld.

Het ticket moet worden getoond bij de ingang van de voorstelling. Een geldig officieel identiteitsbewijs kan worden gevraagd om de koper van het ticket te identificeren. Les Halles de Schaerbeek kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze optionele controle niet werd uitgevoerd, in het bijzonder in het geval van een nagemaakt ticket.

Het ticket moet vergezeld zijn van zijn controlebon. Als het ticket voorzien is van een barcode, kan het gecontroleerd worden met behulp van een elektronisch optisch leessysteem.
Het ticket moet worden bewaard tijdens het verblijf van de tickethouder in de voorstellingslocatie en moet kunnen worden getoond bij elke veiligheidscontrole ter plaatse.

TOEGANG TOT DE VOORSTELLING

De voorstelling begint op het tijdstip dat op het ticket staat aangegeven. De deuren van de zaal gaan willekeurig open, afhankelijk van de technische specificaties van de voorstelling.

Laatkomers hebben alleen toegang tot de zaal tijdens een eventuele onderbreking, anders vervalt hun plaats zonder compensatie. Door de configuratie van bepaalde theaters of de artistieke beperkingen die inherent zijn aan bepaalde voorstellingen, is het soms onmogelijk om laatkomers toe te laten.
De duur van de voorstelling voor creaties varieert en is pas enkele dagen voor de voorstelling bekend.

Om veiligheidsredenen kan van toeschouwers worden verlangd dat ze bij de ingang van de voorstelling een pat-down en/of scan ondergaan. Iedereen die niet aan deze veiligheidsmaatregel voldoet, kan de toegang worden geweigerd. Het is ten strengste verboden om voorwerpen die als projectiel kunnen worden gebruikt, gevaarlijke voorwerpen of pyrotechnische voorwerpen mee te nemen naar de locatie van de voorstelling.

Mobiele telefoons moeten tijdens de voorstelling worden uitgeschakeld.

CADEAUBON

De cadeaubon is geldig voor het huidige seizoen en tot de datum die op de kaart staat.

De geldigheidsdatum kan niet worden uitgesteld.

De cadeaubon kan niet worden terugbetaald of overgedragen naar een later seizoen.

INTELLECTUELE RECHTEN EN BEELDRECHTEN

De Hallen van Schaarbeek behouden alle intellectuele rechten van de instelling met betrekking tot de voorstelling. Behoudens uitzonderingen op het auteursrecht, mag de koper op geen enkele manier het auteursrecht van Halles de Schaarbeek en/of dat van een derde (regisseur, acteurs, enz.) schenden.
Het is verboden om de voorstelling te fotograferen, te filmen of op te nemen in welke vorm dan ook.

Indien Les Halles de Schaarbeek de voorstelling laten filmen en/of fotograferen, kan het publiek incidenteel op de opname verschijnen. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden en/of door de voorstelling bij te wonen, aanvaardt de koper en/of de persoon/personen voor wie hij/zij een ticket(s) koopt dat zijn/haar beeltenis(sen) mag (mogen) worden gereproduceerd in het kader van deze opname en worden geëxploiteerd, in welke vorm dan ook, door Les Halles de Schaarbeek. Dit recht wordt wereldwijd gratis verleend.

KLACHTEN - BETWISTINGEN

Elke klacht moet ten laatste de dag na de voorstelling worden ingediend per brief aan Les Halles de Schaarbeek - Grondwetstraat 20, 1030 Schaarbeek of per e-mail aan billetterie@halles.be.

Met latere klachten zal geen rekening worden gehouden.

De verkoop van tickets door de Hallen van Schaarbeek is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Voor onlineverkoop kan informatie over alternatieve geschillenbeslechting worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr/.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wat betreft het beheer van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om onze pagina "juridische informatie" te raadplegen die beschikbaar is op onze website onderaan de pagina.
 

Bijgewerkt op 10.11.2023